ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία UNG –UMBRELLA NET WORK που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμ. 41, ΑΦΜ: 800912365 Δ.Ο.Υ. : Πειραιά, Τ.Κ: 18546, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site: www.ung.gr (στο εξής η «Εταιρεία» ή/και η «UNG») ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ») όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία στην Εταιρεία με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, για την προώθηση του προϊόντος του συνδρομητικού συμβολαίου οδικής βοήθειας της Εταιρείας στο καταναλωτικό κοινό (στο εξής «συνεργάτης»).

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Προσωπικά Δεδομένα.

Για φυσικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις:

Βασικά στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ ή και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου,) ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, άδεια διαμονής, άδεια εργασίας, διακριτικός τίτλος/τύπος επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, τραπεζικοί λογαριασμοί για την καταβολή των αμοιβών). Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει πληροφορίες αναφορικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία όπως για παράδειγμα είναι τίτλος σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται), πιστοποίηση ξένης γλώσσας (όπου χρειάζεται), πιστοποίηση Η/Y (όπου χρειάζεται), προϋπηρεσία αν υπάρχει.

-Καταγραφή εικόνας στα πλαίσια λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

-Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που η Εταιρεία δύναται να παραχωρεί στον συνεργάτη ( ηλεκτρονικούς υπολογιστές σταθερούς και φορητούς) κ.α., όπως για παράδειγμα είναι δραστηριότητες σε εφαρμογές, αρχεία και διευθύνσεις που έχουν σταλεί εκτός της Εταιρείας.

-Kωδικούς πρόσβασης (password) που παραχωρεί η Εταιρεία στον συνεργάτη αναφορικά με την είσοδο του στην πλατφόρμα συνδρομητών της Εταιρείας.

-Στοιχεία σχετικά με επαγγελματικά έξοδα των συνεργατών ( επαγγελματικά έξοδα μεταφοράς/μετακίνησης, διαμονής, κτλ).

Για νομικά πρόσωπα/εταιρείες:

βασικά στοιχεία αναγνώρισης νομίμων εκπροσώπων, αντικλήτων, υπευθύνων έργου κλπ ή προσώπων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τίτλος - θέση στην εταιρεία, διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την συμβατική μας σχέση.

Ειδική Κατηγορία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (όπου αυτό απαιτείται).

Δεδομένα που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και καταδίκες όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του συνεργάτη ή για τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης.

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον προς την Εταιρεία ο συνεργάτης. Όταν δίνετε στην Εταιρεία στοιχεία τρίτων προσώπων, θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην Εταιρεία και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας, που είναι αναρτημένη στο www.ung.gr

Η Εταιρεία δύναται επίσης να επεξεργάζεται δεδομένα σας, που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (όπως για παράδειγμα είναι εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο), εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Σκοποί επεξεργασίας.

Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνδέονται άμεσα με:

-την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας (όπως για παράδειγμα είναι η καταβολή αμοιβής)

-τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς τον νόμο (όπως για παράδειγμα είναι φορολογικές υποχρεώσεις)

-την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά είναι η διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, η λειτουργία της Εταιρείας)

-την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εκτέλεση υποχρεώσεων της Εταιρείας και του συνεργάτη που προβλέπονται από τη σύμβαση, τον νόμο και για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.

- το έννομο συμφέρον ή έννομη υποχρέωση για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των απασχολούμενων, την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφάλεια εγκαταστάσεων της Εταιρείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης-CCTV).

-τη διαχείριση των επαγγελματικών δαπανών της εταιρείας, όπως τα έξοδα που σχετίζονται με επαγγελματικά ταξίδια, τα έξοδα μετακίνησης.

-την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων της Εταιρείας, την οργάνωση και τον έλεγχο της διεκπεραίωσης της εργασίας ή του κύκλου εργασίας που έχουν ανατεθεί στους συνεργάτες.

-την οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας, όπως τη διενέργεια πληρωμών, τη διαχείριση των σχέσεών της με προμηθευτές, συναλλασσόμενους.

-για την ενημέρωση των συνεργατών αναφορικά με δράσεις, εξελίξεις, εκδηλώσεις επιτεύγματα, πρωτοβουλίες, επιχειρηματικά νέα της εταιρείας μας, με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (όπως για παράδειγμα είναι newsletter ή e-mail).

Νομική Βάση Επεξεργασίας.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί η Εταιρεία με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει ο νόμος (φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας) και συντρέχει νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να γνωστοποιούμε στις αρμόδιες αρχές τα δεδομένα των απασχολούμενων.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου ή /και σε συμμόρφωση με το νόμο ή σε συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (σύστημα γεωντοπισμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης-CCTV).

-η επεξεργασία βασίζεται στο δικαίωμά μας (έννομο συμφέρον) να επιδιώξουμε την ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.

-το έννομο συμφέρον της εταιρείας να σας ενημερώνει αναφορικά με δράσεις, εξελίξεις, εκδηλώσεις, επιτεύγματα, πρωτοβουλίες, επιχειρηματικά νέα της.

-η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων της υγείας βάσει νόμου.

-η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και καταδίκες) του απασχολούμενου όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του συνεργάτη ή για τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης.

-η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Μη παροχή Δεδομένων.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης σύμβασης με την Εταιρεία.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων.

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), συνεργάτες οδικής βοήθειας, φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες πληροφορικής (ΙΤ), εταιρείες παροχής υπηρεσιών καταβολής αμοιβών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκαταστάσεων, οι οποίοι δυνάμει σχετικών συμβάσεων ή/και εξουσιοδοτήσεων τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα απόρρητα και ασφαλή και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας επεξεργασίας. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), πιστωτικά ιδρύματα, όπως και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στα πλαίσια των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, των πελατειακών σχέσεων ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής.

(δ) Σε προμηθευτές, συνδρομητές και συνεργάτες, όταν απαιτείται για την επικοινωνία, την διαχείριση των σχέσεων και με αυτούς μέσα στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία, UNG, Πειραιάς, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμ. 41, Τ.Κ: 18546.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος διατήρησης η Εταιρεία, επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων.

Μετά το πέρας του εκάστοτε χρονικού διαστήματος διατήρησης, η Εταιρεία επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων σας.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο www.ung.gr. και ισχύει από την ανάρτηση της στον ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Ενημέρωση.

Έκδοση 1.0 : 17.04.2019