ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία UNG –UMBRELLA NET WORK που εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Πύρρωνος αριθμ. 3, ΑΦΜ: 800912365 Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, Τ.Κ: 16346, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site:www.ung.gr (στο εξής η «Εταιρεία» ή/και η «UNG»)ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ») όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους υποβάλλοντες αίτηση με σκοπό την πλήρωση θέσης απασχόλησης (στο εξής «υποψήφιοι») στην κεντρική έδρα της Εταιρείας ή στα υποκαταστήματα αυτής.

Η παρούσα ενημέρωση, επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δύναται να αναθεωρηθεί.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):


Προσωπικά Δεδομένα Υποψηφίου.

-Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο)

-Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)

-Στοιχεία εκπαίδευσης (βιογραφικό σημείωμα)

-Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία μπορείτε να μας παρέχετε.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παρέχετε τις ως άνω πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτηση σας για εργασιακή απασχόληση και ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως απέχετε από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση σας αξιολογηθεί επιτυχώς και πληρωθεί η θέση από εσάς, τα προσωπικά σας δεδομένα, ήδη υπάρχοντα ή επιπρόσθετα που θα σας ζητηθούν, θα τύχουν επεξεργασίας, αναφορικά με το καθεστώς εργασιακής σας σχέσης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σας σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης που θα λάβετε.

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα:

-που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον προς την Εταιρεία ο υποψήφιος

-που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως για παράδειγμα είναι διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης εργασίας (ενδεικτικά kariera.gr), ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Σκοποί Επεξεργασίας

Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορούν:

-την επιλογή υποψηφίων για απασχόληση στο πλαίσιο δραστηριότητας της Εταιρείας.

-την επικοινωνία με τον υποψήφιο μαζί στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησής προς απασχόληση.

-την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά είναι η διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, η λειτουργία της Εταιρείας)

-την συμμόρφωση της Εταιρείας με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

Νομική Βάση Επεξεργασίας

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή του υποψηφίου πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

-το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να αξιολογεί και να προσλαμβάνει βάσει συγκεκριμένων κριτήριων και των αναγκών της, τους απασχολούμενους που επιθυμεί.

-η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της.

-το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

H Εταιρεία UNG –UMBRELLA NET WORK που εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Πύρρωνος αριθμ. 3 ΑΦΜ: 800912365 Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, Τ.Κ: 18546, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site: www.ung.gr

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας, που σχετίζονται με την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι οποίοι δυνάμει σχετικών συμβάσεων ή και εξουσιοδοτήσεων τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα απόρρητα και ασφαλή και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας επεξεργασίας.

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής

(δ) Σε δικηγόρους για την άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία, UNG, Ηλιούπολη, οδός Πύρρωνος αριθμ. 3, Τ.Κ: 16346.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωση σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την αίτηση εργασίας σας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μας να απαντήσουμε ερωτήματα ή να επιλύσουμε προβλήματα και για ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, πριν από το οποίο χρονικό διάστημα η Εταιρεία μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Ωστόσο, εάν μέχρι την πάροδο του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση παρόδου του χρονικού διαστήματος διατήρησης τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο www.ung.gr και ισχύει από την ανάρτηση της στον ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Ενημέρωση.

Έκδοση 1.0 : 17.04.2019