ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία UNG –UMBRELLA NET WORK που εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Πύρρωνος αριθμ. 3, ΑΦΜ: 800912365 Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, Τ.Κ: 16346, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site: www.ung.gr (στο εξής η «Εταιρεία» ή/και η «UNG») ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ») όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε όσους παρέχουν την εργασία τους στην έδρα της Εταιρείας, καθώς και στα υποκαταστήματα αυτής, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης), μαθητείας, (στο εξής ο «εργαζόμενος»)

Η παρούσα ενημέρωση, επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δύναται να αναθεωρηθεί.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Προσωπικά Δεδομένα Εργαζόμενου.

-Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ταυτότητα ή διαβατήριο, άδεια διαμονής, άδεια εργασίας)

-Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)

-Στοιχεία που ο νόμος ορίζει για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες υποχρεώσεις όπως ενδεικτικά είναι Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, Α.Μ.Κ.Α.

-Στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος/άγαμος, όνομα και επώνυμο συζύγου, αριθμός τέκνων).

-Στοιχεία απαραίτητα για την καταβολή των αποδοχών του απασχολούμενου (τραπεζικός λογαριασμός)

-Πληροφορίες αναφορικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία όπως για παράδειγμα είναι τίτλος σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται), πιστοποίηση ξένης γλώσσας (όπου χρειάζεται), πιστοποίηση Η/Y (όπου χρειάζεται), προϋπηρεσία αν υπάρχει, συγκεντρωτικά ένσημα (όπου απαιτείται).

- Άδεια Οδήγησης. (όπου απαιτείται).

-Καταγραφή εικόνας στα πλαίσια λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

-Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που η Εταιρεία δύναται να παραχωρεί στον εργαζόμενο (σταθερό τηλέφωνο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές σταθερούς και φορητούς) κ.α., όπως για παράδειγμα είναι δραστηριότητες σε εφαρμογές, αρχεία και διευθύνσεις που έχουν σταλεί εκτός της Εταιρείας.

-Στοιχεία σχετικά με επαγγελματικά έξοδα των Εργαζομένων (επαγγελματικό κινητό τηλέφωνο, επαγγελματικά έξοδα μεταφοράς/μετακίνησης, διαμονής, κτλ).

-Φωτογραφίες και/ή βίντεο που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Εταιρείας (προαιρετικά).

Όταν δίνετε στην Εταιρεία στοιχεία τρίτων προσώπων (στοιχεία συγγενών, συζύγων, παιδιών), θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην Εταιρεία και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας, που είναι αναρτημένη στο www.ung.gr

Ειδική Κατηγορία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (όπου αυτό απαιτείται).

Η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί ειδική κατηγορία προσωπικών σας δεδομένων, όπως μπορεί να είναι:

-Δεδομένα υγείας για την εκτίμηση της ικανότητας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, για την τήρηση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του εργαζόμενου, στον τομέα του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (όπως για παράδειγμα είναι η χορήγηση αναρρωτικών αδειών), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας. Η Εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει διενέργεια ιατρικών εξετάσεων ή ψυχολογικών ή ψυχομετρικών τεστ όταν αυτό δικαιολογείται και είναι αναγκαίο για την εκτίμηση ικανότητας του εργαζομένου για συγκεκριμένη θέση ή συγκεκριμένα καθήκοντα.

-Δεδομένα που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και καταδίκες όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του εργαζομένου ή για τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης.

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον προς την Εταιρεία ο εργαζόμενος και όσα προκύπτουν από τη σχέση εργασίας.

Σκοποί επεξεργασίας.

Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνδέονται άμεσα με:

-την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας (όπως για παράδειγμα είναι η καταβολή μισθοδοσίας, η παροχή ημερών άδειας, η παροχή επιδομάτων, η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των απασχολούμενων)

-τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς τον νόμο (όπως για παράδειγμα είναι φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις στον τομέα εργατικού δικαίου,)

-την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά είναι η διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, η λειτουργία της Εταιρείας)

-το έννομο συμφέρον ή έννομη υποχρέωση για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, την ασφάλεια των απασχολουμένων και την ασφάλεια εγκαταστάσεων της Εταιρείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης-CCTV).

-την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εκτέλεση υποχρεώσεων της Εταιρείας και του απασχολούμενου που προβλέπονται από τη σύμβαση, τον νόμο και για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.

-τη διαχείριση των επαγγελματικών δαπανών της εταιρείας, όπως τα έξοδα που σχετίζονται με επαγγελματικά ταξίδια, τη χρήση επαγγελματικών κινητών τηλεφώνων, τα έξοδα μετακίνησης.

-την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων της Εταιρείας, την οργάνωση και τον έλεγχο της διεκπεραίωσης της εργασίας ή του κύκλου εργασίας που έχουν ανατεθεί στο εργαζόμενο.

-την οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας, όπως τη διενέργεια πληρωμών, τη διαχείριση των σχέσεών της με προμηθευτές, πελάτες και άλλους συναλλασσόμενους.

-για την προώθηση και ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της Εταιρείας η επεξεργασία των φωτογραφιών/βίντεο των εργαζόμενων, εφόσον το επιθυμούν, σε τηλεοπτικά προγράμματα, στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Εταιρεία (όπως ενδεικτικά είναι το facebook) ή σε ενημερωτικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ) της Εταιρείας.

Νομική Βάση Επεξεργασίας.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας ή να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί η Εταιρεία με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει ο νόμος (φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας) και συντρέχει νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να γνωστοποιούμε στις αρμόδιες αρχές τα δεδομένα των εργαζόμενων.

- η επεξεργασία βασίζεται στο δικαίωμά μας να επιδιώξουμε την ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.

-η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων της υγείας του εργαζόμενου είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του εργαζόμενου ή της Εταιρείας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, για την εκτίμηση της ικανότητας για συγκεκριμένη θέση εργασίας.

-η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων του εργαζόμενου (ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και καταδίκες), βάσει νόμου ή για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζόμενου ή για τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης.

-η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

-η επεξεργασία δύναται να βασίζεται σε έγγραφη συγκατάθεση του εργαζομένου ( όπως για παράδειγμα είναι η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο). Ο Εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα και οικειοθελώς να παρέχει την συγκατάθεσή του και θα μπορεί να την ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη σύμβαση εργασίας.

Μη παροχή Δεδομένων.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης σύμβασης με την Εταιρεία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η Εταιρεία με την επωνυμία UNG –UMBRELLA NETWORK που εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Πύρρωνος αριθμ. 3, ΑΦΜ: 800912365 Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, Τ.Κ: 16346, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων.

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), συνεργάτες οδικής βοήθειας, φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκαταστάσεων, εταιρείες πληροφορικής (ΙΤ), διαχειριστές social media και site, οι οποίοι δυνάμει σχετικών συμβάσεων ή/και εξουσιοδοτήσεων τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα απόρρητα και ασφαλή και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας επεξεργασίας. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και σε φυσικά ή νομικα πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στα πλαίσια των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, των πελατειακών σχέσεων ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής.

(δ) Σε προμηθευτές, συνδρομητές και συνεργάτες, όταν απαιτείται για την επικοινωνία, την διαχείριση των σχέσεων και την εκτέλεση των συναλλαγών που έχουν ζητηθεί.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία, UNG, Ηλιούπολη, Πύρρωνος αριθμ. 3, Τ.Κ: 16346.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι φωτογραφίες/βίντεο του εργαζόμενου, που θα έχουν ληφθεί μόνον κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης, διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση. Μετά τη λήξη της σχετικής συμβάσεως με την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο, τα ως άνω στοιχεία διατηρούνται για πέντε (5) έτη, από τη λήξη αυτής.
Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος διατήρησης η Εταιρεία, επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.ung.gr

Έκδοση 1.0: 17.04.2019