ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία UNG –UMBRELLA NET WORK που εδρεύει στην Ηλιούπολη, οδός Πύρρωνος αριθμ. 3, ΑΦΜ: 800912365 Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, Τ.Κ: 16346, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., site: www.ung.gr (στο εξής η «Εταιρεία» ή/και η «UNG») ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ») όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους συνδρομητές του συμβολαίου οδικής βοήθειας που προσφέρει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά).

Προσωπικά Δεδομένα Συνδρομητή.

Δεδομένα Ταυτοποίησης και Δεδομένα Επικοινωνίας: Όνομα, επώνυμο, Διεύθυνση, Περιοχή, Πόλη, Τ.Κ., Α.Φ.Μ., τηλ επικοινωνίας.

Δεδομένα του οχήματος, όπως είναι Αριθμός Κυκλοφορίας, Χρήση, Κυβικά.

Δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή συνομιλίας στα πλαίσια λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου της UNG.

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον ο συνδρομητής, στους συνεργαζόμενους με την Εταιρεία, ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών.

Σκοποί επεξεργασίας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :

-για την έναρξη, κατάρτιση και εκτέλεση του συνδρομητικού συμβολαίου παροχής οδικής βοήθειας.

-για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς τον νόμο, όπως για παράδειγμα είναι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για Εταιρείες οδικής βοήθειας, η εκ του νόμου πρόβλεψη για καταγραφή συνομιλιών στα πλαίσια παροχής οδικής βοήθειας.

Νομική Βάση Επεξεργασίας.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση και λειτουργία του συνδρομητικού συμβολαίου οδικής βοήθειας.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί η Εταιρεία με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει ο νόμος (όπως για παράδειγμα είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις και η καταγραφή συνομιλιών.

Αποδέκτες.

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), συνεργάτες οδικής βοήθειας, φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκαταστάσεων, εταιρείες πληροφορικής (ΙΤ), οι οποίοι δυνάμει σχετικών συμβάσεων ή/και εξουσιοδοτήσεων τηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα απόρρητα και ασφαλή και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας επεξεργασίας.

(δ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία, UNG, Ηλιούπολη, οδός Πύρρωνος αριθμ. 3, Τ.Κ: 16346.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης του συνδρομητικού συμβολαίου με την Εταιρεία. Σε περίπτωση μη κατάρτισης του συνδρομητικού συμβολαίου η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμη και στη περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Μετά το πέρας του εκάστοτε χρονικού διαστήματος διατήρησης, η Εταιρεία επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων σας.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο www.ung.gr. και ισχύει από την ανάρτηση της στον ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Ενημέρωση.

Έκδοση 1.0 : 17.04.2019